Michael Jungmair, M.Sc.

Adresse: Technische Universität München
Institut für Informatik – Lehrstuhl III (I3)
Boltzmannstr. 3
85748 Garching
Raum:
Raumplan
02.11.037
Telefon: +49 (0)89 / 289-17292
E-Mail: jungmair@in.tum.de
Bürozeit: Bitte Termin per Mail ausmachen

Forschungsgebiete

  • Efficient Data Processing on Modern Hardware
  • LingoDB: Revolutionizing Data Processing with Compiler Technology

Publikationen

Michael Jungmair, Jana Giceva
VLDB '23: Sydney, 2023
Michael Jungmair, André Kohn, Jana Giceva
VLDB '22: Sydney, 2022
Philipp Fent*, Michael Jungmair*, Andreas Kipf, Thomas Neumann

Lehre

Winter 2021/2022: Grundlagen: Datenbanken