Moritz Sichert, M.Sc.

Adresse: Technische Universität München
Institut für Informatik – Lehrstuhl XXV (I25)
Boltzmannstr. 3
85748 Garching
Raum:
Raumplan
02.11.034
Telefon: +49 (0)89 / 289-17260
E-Mail: sichert@in.tum.de
Bürozeit: Bitte Termin per Mail ausmachen

PGP Fingerprint: 5079 141D F35E 05D8 8A44 F28C 6E0E AF9F 0B9A 2B3D, download key
S/MIME SHA1 Fingerprint: 4A:B9:40:72:89:6A:A3:8B:20:44:D1:AA:8D:1F:D8:01:C8:3B:3F:66, download certificate

Forschungsgebiete

  • HyPer: A Hybrid OLTP&OLAP High-Performance Database System

Lehre

SoSe 2019:
WiSe 2018/19:
SoSe 2018: